Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Положення про взаємодію Ленінського районного суду м. Полтави із засобами масової інформації та журналістами

                                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                Рішенням зборів суддів

                                                                                                                                                                                Ленінського районного суду

                                                                                                                                                                                м. Полтави

                                                                                                                                                                                від 26.10.2017 року №  9

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про взаємодію Ленінського районного суду м. Полтави із засобами масової інформації та журналістами

 

Це положення визначає особливості взаємодії Ленінського районного суду м. Полтави із засобами масової інформації (далі – ЗМІ).

Положення розроблено на підставі законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю», «Про звернення громадян», а також підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють забезпечення взаємовідносин судів і ЗМІ.                                       

Цим Положенням визначаються завдання, мета та порядок взаємодії Ленінського районного суду м. Полтави із ЗМІ, права та обов’язки особи, відповідальної за взаємодію суду із ЗМІ, інші питання.

 

 1. Загальні положення 

1.1.  Взаємодія суду із ЗМІ – це відображення його діяльності в друкованих виданнях, на радіо та телебаченні, інших інформаційних ресурсах з метою інформування громадськості про свою діяльність, підвищення правової культури та освіченості суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, реалізації принципу гласності, а також підвищення позитивного іміджу судів загальної юрисдикції.

1.2. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до інформації про діяльність Ленінського районного суду м. Полтави, здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального  процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

1.3.Основними принципами взаємодії суду зі ЗМІ є:

-  невтручання ЗМІ у здійснення правосуддя;

- дотримання прав громадян на недоторканість приватного життя, захист їх честі та гідності, дотримання прав організацій на захист їх ділової репутації;

- дотримання прав та законних інтересів учасників судового процесу під час надання ЗМІ інформації про діяльність суду; 

-  відкритість та доступність інформації про діяльність суду, за виключенням випадків, передбачених законодавством;

-  достовірність інформації про діяльність суду та своєчасність її надання.

1.4.Метою взаємодії суду із ЗМІ є:

-  підвищення рівня відкритості правосуддя;

- підвищення ефективності судового захисту прав і свобод громадян;

- популяризація судової влади, всесвітня підтримка новацій у законодавстві та судочинстві;

- розповсюдження у ЗМІ достовірної інформації про діяльність суду;

- підвищення рівня взаємної довіри та партнерства між суспільством та органами судової влади;

- проведення погодженої політики в сфері формування у громадськості об’єктивної оцінки діяльності судової системи.

1.5.Завданням взаємодії суду із ЗМІ є:

- надання ЗМІ офіційних відомостей про діяльність суду, за виключенням тих, що належать до службової інформації або відносяться до державної таємниці;

- координація діяльності особи, відповідальної за взаємодію зі ЗМІ у суді;

- підготовка та проведення інформаційних заходів, спрямованих на висвітлення діяльності суду, задля формування позитивного іміджу системи  судів загальної юрисдикції;  

-  організація висвітлення у ЗМІ питань, що входять до компетенції суду;

- оперативне реагування на події у  інформаційному просторі, що стосується діяльності суду.

 1.6.Визначення понять:

- інтерв’ю – бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв’юера з респондентом з обов’язковою фіксацією відповідей;

- прес-конференція – захід для ЗМІ, що проводиться у випадках, коли є суспільно значуща новина і організація або окрема відома особа, безпосередньо пов’язані з цією новиною, бажають дати свої коментарі з цієї новини, які були б цікаві і важливі для громадськості;

- брифінг – коротка прес-конференція, присвячена одному питанню;

- прес-реліз – документ, в якому організація чи публічна особа подає інформацію про певну подію або захід до ЗМІ.   

 

 1. Організація взаємодії суду із ЗМІ та журналістами

 2.1. Взаємовідносини Ленінського районного суду м. Полтави та ЗМІ ґрунтуються на засадах точності й доступності інформації та мають відповідати чинному національному законодавству та міжнародним зобов’язанням України стосовно забезпечення свободи преси і незалежності правосуддя.

2.2. Організація роботи щодо взаємодії суду  із ЗМІ покладається на головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретаря) суду, який одночасно виступає контактною особою для ЗМІ зі сторони суду.

2.3. Зміст цього положення доводиться до відома представників ЗМІ через розміщення на веб-сайті суду.

2.4. Взаємодія зі ЗМІ відбувається шляхом забезпечення:

2.4.1. надання ЗМІ офіційних відомостей, у тому числі направлення прес-релізів щодо діяльності суду, за виключенням інформації з обмеженим доступом, а також відомостей по судовим справам, з яких триває апеляційне провадження;

2.4.2. організації висвітлення у ЗМІ питань, що входять до компетенції суду;

2.4.3. акредитації представників ЗМІ для висвітлення діяльності суду;

2.4.4. проведення прес-конференцій, брифінгів за участю голови суду, судді-спікера з найбільш актуальних направлень діяльності суду із запрошенням ЗМІ для їх висвітлення;

2.5. В межах взаємодії суду із ЗМІ керівництво, судді, суддя-спікер та працівники апарату суду:

2.5.1. готують та надають матеріали (статті, коментарі, інформаційні матеріали) з питань застосування законодавства та діяльності суду для опублікування в офіційних друкованих виданнях;

2.5.2. суддя-спікер надає інтерв’ю, виступає з повідомленнями, заявами, коментарями, а також бере участь в прес-конференціях, брифінгах, зустрічах, інших заходах з представниками ЗМІ;

2.5.3. беруть участь в передачах присвячених діяльності суду на телебаченні та радіо;

2.5.4. надають прес-секретарю суду інформацію про судові справи, що знаходяться в провадженні суду  та мають соціальне та економічне значення для наступного їх висвітлення у ЗМІ.

2.6. Прес-секретар суду забезпечує організацію інтерв’ю, прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів за участю керівництва, судді-спікера, а також підготування статей, інформаційних повідомлень, прес-релізів та інших матеріалів для ЗМІ.

2.7. Прес-секретар суду здійснює моніторинг публікацій в друкованих, телевізійних, радіомовних та інших ЗМІ, доводить до відома голови суду та керівника апарату суду інформацію щодо публікацій, які стосуються діяльності суду. У разі виявлення публікацій, що не відповідають дійсності, надає варіанти реагування на них. 

2.8. Прес-секретар суду організує свою роботу на плановій основі, погодженій з головою суду та керівником апарату суду, у взаємодії з суддями.  

 

 1. Права журналістів

 3.1. Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує права та має виконувати обов’язки, передбачені ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,  «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

3.2. ЗМІ України відповідно до законодавства України мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3.3. ЗМІ можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати.

 

 1. Обов’язки журналістів

 4.1. Представники засобів масової інформації (друкованих, електронних, радіо- і телекомпаній тощо), відвідуючи суд з метою виконання професійних обов’язків, мають ознайомитися з цим Положенням та бути обізнані, зокрема:

-  з необхідністю розуміння принципів діяльності органу судової влади і прояву поваги до суддів;

-  з гарантіями кожної особи на повагу до приватності;

-  з правовою відповідальністю журналіста за розголошення конфіденційної інформації (втручання в приватне життя);

-  з правом кожного на розгляд його справи неупередженим судом та з правовими наслідками поширення недостовірної інформації.  

4.2. Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати незручностей як для працівників суду, так і для інших його відвідувачів.

4.3. Присутність працівників ЗМІ у залі судового засідання під час розгляду справи не повинна відволікати суддю (суддів) та учасників судового процесу.

4.4. Непокора чи ігнорування зауважень головуючого судді кваліфікується як прояв неповаги до суду і може стати підставою для примусового видалення із зали судового засідання та накладення адміністративного стягнення у формі штрафу.

4.5. Фото- відео та телезйомка у загальних приміщеннях суду (вестибюлі, коридорах, сходах) та на території, прилеглій до будівлі суду, не дозволена. У разі потреби фіксації заставки для телерепортажу, оператори можуть знімати на тлі вивіски суду ззовні.

4.6. Журналісти повинні мати на увазі, що судді не мають права коментувати справи, які перебувають у їхньому провадженні. Тому, у разі подання у ЗМІ інформації про суть спору, його правову природу і можливі правові наслідки завершення розгляду справи, отримані під час спілкування з учасниками справи, журналістам необхідно посилатись на конкретне джерело такої інформації. 

4.7. Журналісти мають усвідомлювати правові наслідки поширення у своїх матеріалах недостовірної інформації про юридичну або фізичну особу. З метою запобігання опублікування недостовірної інформації, пов’язаної із висвітленням діяльності суду, внаслідок неправильного розуміння юридичної лексики, перекручування отриманої інформації тощо, представникам друкованих ЗМІ попередньо рекомендовано звертатись за погодженням підготовленого ними до друку матеріалу до прес-секретаря суду. 

 

 1. Доступ журналістів до приміщення суду

 5.1. Доступ журналістів до приміщення суду і залів судових засідань відбувається на загальних підставах та у відповідності до Правил пропуску осіб до приміщення судів та їх територію транспортних засобів, затверджених наказом ДСА України та МВС України від 12.09.2005 року №102/765, а також наказу ДАГС від 07.06.2007 року №146 «Про посилення контрольно-пропускного режиму в приміщенні суду».

5.2. Працівники ЗМІ мають право на вхід до приміщення суду за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації тощо) або документу, що посвідчує особу.

5.3 Представники ЗМІ (друкованих та електронних ЗМІ, радіо- і телекомпаній тощо), відвідуючи суд з метою виконання професійних обов’язків, мають бути обізнані:

— з необхідністю розуміння принципів діяльності органу судової влади та прояву поваги до суддів;

— з гарантіями кожної особи на повагу до приватності та з правовою відповідальністю журналіста за розголошення конфіденційної інформації (втручання у приватне життя);

— з поняттям презумпції невинуватості;

— з інформацією про право кожного на справедливий судовий розгляд його/її справи неупередженим судом;

— з правовими наслідками поширення недостовірної інформації. 

5.4  Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати незручностей для інших відвідувачів суду.

5.5. Працівники ЗМІ не можуть бути обмежені в доступі до приміщення суду або його залів судових засідань на тій підставі, що вони не є учасниками процесу або не мають відношення до конкретної справи, яка розглядається в суді.

5.6. Вилучення у працівників ЗМІ охороною суду або працівниками суду фотоапаратів, теле-, відео камер не ґрунтується на законі і вважається порушенням права власності та обмеженням доступу до суду для виконання професійних обов’язків. 

 

 1. Доступ журналістів на судові засідання

 6.1. Розгляд справ у суді відбувається відкрито, крім випадків, передбачених приписами чинного процесуального законодавства України.

6.2. Відвідування відкритих судових засідань суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред'явленням службового посвідчення чи іншого документу, який підтверджує їх повноваження.

6.3 З метою належного виконання професійних обов’язків та уникнення непорозумінь журналістам та представникам ЗМІ бажано прибути до суду завчасно (не пізніше, ніж за 5 хв. до початку судового засідання). До зали судового засідання слід заходити після запрошення судового розпорядника або секретаря судового засідання.

6.4 Розгляд справи у закритому засіданні допускається за мотивованою ухвалою суду у випадках, передбачених процесуальним законом.

 

 1. Порядок під час судового засідання

 7.1  Представники ЗМІ, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватись вимог процесуального законодавства та визначених законодавством загальних правил поведінки у залі судового засідання:

— вставати при вході до залу судового засідання суддів та при їх виході;

— стоячи заслуховувати рішення суду;

— дотримувати тиші;

— виконувати розпорядження головуючого судді у справі;

— додержувати в судовому засіданні встановленого порядку;

— утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

7.2. Журналістам забороняється під час судового засідання ставити питання учасникам судового процесу, а тим більше суддям . Журналісти мають пам’ятати, що судовий процес – це встановлена процесуальним законом форма розгляду судової справи, а вони є лише його спостерігачами.

7.3. За порушення журналістами, як і іншими особами присутніми в залі судового засідання, визначених законодавством загальних правил поведінки в судовому засіданні або невиконання ними розпоряджень головуючого, суд може застосувати заходи процесуального примусу, зокрема, спочатку робиться попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із зали судового засідання. При прояві злісної непокори, суд негайно після вчинення порушення вирішує питання про притягнення винних осіб до відповідальності за неповагу до суду, у зв’язку з чим у судовому засіданні оголошується перерва.

 

 1. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису

 8.1 Учасники судового процесу, представники засобів масової інформації, інші особи, присутні у залі судового засідання, можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

- згідно ч.6 ст. 27 КПК України кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

 - згідно ч. 8 ст. 6 ЦПК України учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі;

-  згідно ч. 8 ст. 12 КАС України особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. Для ефективного вирішення питання розміщення у приміщенні суду представників ЗМІ для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури пропонуємо заздалегідь повідомляти головуючого у справі про бажання бути присутніми під час розгляду справи у зв’язку з недостатньою кількістю залів судового засідання;

- відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

8.2 Проводити фото- та відео зйомку в залі судового засідання до оголошення судом рішення про надання на це дозволу заборонено. Перед початком судового засідання представники ЗМІ можуть налаштувати апаратуру, але ввімкнути її дозволяється лише після оголошення судом рішення про надання дозволу на фото- та відео зйомку. До оголошення судом рішення про надання дозволу на здійснення фото- та відео зйомки, об’єктиви фотоапаратів та відеокамер мають бути закриті та опущені донизу.

8.3 Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представники ЗМІ звертаються завчасно (за три дні) із відповідним клопотанням до судді, головуючого у справі. Клопотання складається у довільній формі на редакційному бланку. Орієнтовний зразок клопотання (Додаток № 1 до цього Положення) розміщається на офіційному веб-сайті Ленінського районного суду м. Полтави. Клопотання підлягає реєстрації в канцелярії суду.

8.4 За умови завчасного звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення фото-, кіно зйомки та відео-, звукозапису у відкритому судовому засіданні, частина зали судового засідання резервується для представників ЗМІ (попередньо визначається кількість місць, відеокамер, їх розташування). Представники ЗМІ зобов’язані зайняти відведені для них у залі судового засідання місця до початку судового засідання та залишатись на них до закінчення розгляду справи або оголошення перерви. 

8.5 У випадку слухання резонансних судових процесів і великої уваги до них преси керівник апарату суду в залежності від можливостей зали (кількості місць) забезпечує рівний доступ як представників громадськості, так і медіа.

 

 1. Доступ журналістів до судових рішень та матеріалів судових справ

  9.1. Доступ журналістів до судових рішень суду здійснюється відповідно до чинного законодавства та забезпечується:

- присутністю журналістів під час розгляду справи в суді та/або під час проголошення судового рішення;

- оприлюдненням судових рішень у мережі Інтернет (http://www.reyestr.court.gov.ua/);

- публікацією текстів судових рішень в друкованих ЗМІ.

9.2. Журналісти мають право звернутися до суду з письмовою заявою про надання можливості ознайомитися із судовим рішенням, виготовлення в приміщенні суду копії судового рішення за допомогою власних технічних засобів або виготовлення копії судового рішення апаратом суду, у разі, якщо судове рішення безпосередньо стосується його прав, свобод, інтересів чи обов’язків. Заява повинна містити обґрунтування, чому він вважає, що судове рішення безпосередньо стосується його прав, свобод, інтересів чи обов’язків.

9.3 Публічно проголошені судові рішення можуть бути відтворені без обмежень. Використання в ЗМІ повного тексту рішення або його фрагментів, без редагування, що змінює його зміст, можливе лише з посиланням на присутність при його проголошенні.

9.4 Доступ журналістів до матеріалів судових справ забезпечується правом присутності у відкритому судовому засіданні під час їх безпосереднього дослідження судом.

 

 1. Запити представників ЗМІ

 10.1. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР журналісти, представники ЗМІ мають право звертатися до Ленінського районного суду м. Полтави з відповідними інформаційними запитами, зверненнями та отримувати відповідь у строки, встановлені законодавством.

10.2. Запити на публічну інформацію повинні бути оформлені відповідно до вимог Закону Україну «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація).

 10.3. Звернення представників ЗМІ мають бути оформлені згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР.

 

 1. Проведення інтерв’ю із суддями

 11.1. Представник ЗМІ, журналіст повинен:

1) чітко визначити тему інтерв’ю;

2) обрати вид інтерв’ю (інтерв’ю-монолог, інтерв’ю-діалог,  інтерв’ю-полілог (круглий стіл), інтерв’ю-конференцію);

3) вивчити потрібні документи, розробити запитання;

4) чітко завізувати інтерв’ю;

5) погодити та перевірити текст, уточнити незрозумілі слова та терміни.

11.2 Правовий статус інтерв’ю полягає у тому, що представник ЗМІ, журналіст, суддя є співавторами інтерв’ю.

11.3 При плануванні інтерв’ю з суддею представники ЗМІ, журналісти мають враховувати можливість обмеження тематики спілкування через те, що відповідно до Кодексу професійної етики," суддя не має права:

а) розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом справи в закритому судовому засіданні,

б) робити публічні заяви, коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду,

в) піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили.

11.4 Як співавтор, суддя має право, а представник ЗМІ, журналіст має обов’язок забезпечити судді право ознайомитися з підготовленим до поширення матеріалом, внести свої корективи у текст власних відповідей, якщо їх зміст перекручено (втім, суддя не може міняти текст), погодити назву матеріалу тощо.

11.5 Представникам ЗМІ, журналістам бажано завчасно планувати інтерв’ю з суддею, повідомити про свій намір спеціаліста із зв’язків з громадськістю суду, повідомити йому тему розмови, обсяг і дату виходу матеріалу і попросити погодити з суддею (конкретним чи одним із працюючих в суді) час зустрічі.

11.6 З метою ефективного використання часу суддя може встановити чіткі часові рамки свого спілкування з представником ЗМІ, журналістом.

11.7. Суддя може просити попередньо ознайомитись з інтерв’ю, яке готується до друку чи до виходу в ефір, внести свої зауваження та правки

 

 1. Прикінцеві положення 

 12.1 Дане Положення вводиться в дію з моменту його затвердження.

12.2 Зміст цього Положення доводиться до відома журналістів та представників ЗМІ шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ленінського районного суду м. Полтави.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Додаток 1

 

Клопотання про надання дозволу на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису на відкритому судовому засіданні

 

                                                                                                                                                           Голові Ленінського районного суду

                                                                                                                                                           м. Полтави

                                                                                                                                                           Головуючому судді у справі №_________,

                                                                                                                                                           що призначена до судового розгляду у                                                                                                                                                                                                           Ленінському районному суді м. Полтави

 

                                                                                                                                                           Журналіста/ЗМІ (ПІБ/Назва)

 

 

КЛОПОТАННЯ 

У Ленінського районного суду м. Полтави на (час та дата слухання справи) призначено до судового розгляду справу №_____________ щодо (якщо відомо – коротко зазначається суть справи).

Засоби масової інформації покликані інформувати громадськість про важливі події, що відбуваються у суспільному житті країни. З огляду на зазначене та керуючись статтею 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 27 Кримінального процесуального кодексу України/статтею 6 Цивільного процесуального кодексу України/статтею 12 Кодексу адміністративного судочинства України звертаємося до Вас із проханням надати дозвіл (повна назва ЗМІ) на здійснення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису в залі судового засідання під час розгляду зазначеної справи з метою підготовки репортажу.

 На судовому засідання будуть присутні:

(зазначаються ПІБ журналіста, оператора чи фотографа, які будуть присутні на судовому засіданні). 

 

«____»_____________20___р.                                                                                                                                                    Підпис